close
تبلیغات در اینترنت
رمان وعشق تنهاعشق قسمت پنجم
loading...

رمان فا

   جایی که تموم زندگیمه روهیچ وقت تنهانمیذارمـ.....    اشکاموپاک میکنه:گریه بسه خانومی    میخندم:توچرااینقدرخودشیفته شدی...    ـ چرا؟    به شمعی که کناراسمم بوداشاره میکنم:این چیه؟    میخنده:تاابداسم من ردیف اسمته چه اینجاچه هرجا...   …

رمان وعشق تنهاعشق قسمت پنجم

مرتضی سلیم خانیان بازدید : 472 چهارشنبه 19 آبان 1395 : 2:13 نظرات ()

   جایی که تموم زندگیمه روهیچ وقت تنهانمیذارمـ.....

    اشکاموپاک میکنه:گریه بسه خانومی

    میخندم:توچرااینقدرخودشیفته شدی...

    ـ چرا؟

    به شمعی که کناراسمم بوداشاره میکنم:این چیه؟

    میخنده:تاابداسم من ردیف اسمته چه اینجاچه هرجا...

    شمع هاروروشن میکنه:یه آرزوکن بعد فوتش کن....

    کف دستاموبهم میچسبونمـ......................

 

    چشامومیبندم نفسش به گوشم میخوره:منوهم توآرزوت قراربدهـ....

    خدایه آرزودارم هیچ وقت طوفان ازم جدانشه همیشه سلامت باشه ومال من باشه

    چشاموبازمیکنم وطوفان میگه:چه آرزویی کردی؟

    نگاش میکنم: اگه بهت بگم دیگه آرزوحساب نمیشه کهـ...

    میخنده: آرام من؟

    نگاموازکیک بهش میدوزم:جونم؟

    لبخندشیرینی میزنهـ:من نفهمیدم کی تموم زندگیم شدی...

    اون موقع که پیش خودم اوردمت بودونبودت برام فرقی نداشتـ...

    ولی وقتی مهیار گفت دوست دارهـ....

    البته به دروغی که الان فهمیدم،تازه خودم روپیداکردمـ....

    بیشتراذیت کردم وگفتم نمیذارم بری...

    چون یه جورایی حس مالکیت بهت داشتمـ...

    ولی دوست نداشتمـ...

    وقتی خدمتکارم شدی ازخودم بدم اومد....

    که بهت گفتم برای خرج خودت بایدکارکنی توخیلی خوبی خیلی...

    سرموبه سینش میچسبونم:توهم خوبی

    ـ امیدوارم الان که منوتیکه گاهت میدونی روزتموم زندگیت بشمـ....

    دلخوراین حرفومیزنهـ....

    عخی....

    وقتی باحرفاش آروم میشمـ....

    معنیش چیهـ؟

    وقتی میخوام فقط باشهـ...

    معنیش چیهـ؟

    صداش توگوشم زنگ خورد:

    حساب هردومونوبااین فاصله هاصاف کنـ.....

    اگه که عاشقی همین یه بارواعتراف کنـ......

    خیلی سریع به حسی که میون ماست اغراق کنـ.....

    یااینکه این رابطروهمین الان انکارکنـ.....

    هستی بگونیستی بگو......................

    شیطون خندیدمـ وگفتمـ....

    دنیای هردومونو ازسردرگمی خلاص کنـ....

    فکرواسه آینده این آدمه حساس کنـ.....

    بادستاش صورتم روقاب میگیره ومن میگم:اعتراف میکنم که میتونم ومیخوام

    دوست داشته باشم مردمنــــ....

    ـ ـ دیووونه منی تو...
    
    میخندم شونه هامومیگیره صدای آشنایی به گوشم میخورهـ...

    می ایستم نگام به مهیار وفادیامی اُفتهـ..

    ازپله هابالا میان نگام به دستای قلاب شدشومیوفتهـ....

    مشکوک نگاشون میکنمـ...

    دستای طوفان دورشونم میشینه: دیدی این دوتاهم به هم رسیدنـ...

    میخندم: مهیار میتونه خوشبختش کنهـ...

    فادیا ـ سلام

    مهیار ـ سلام علیکم

    طوفان مهیاروبه آغوشش میکشهـ...

    محکم به کمرفادیامیزنم:گوسفندچرانگفتی؟

    میخنده:آقامون اجازه ندادن

    چشام گردمیشه وفادیامیخنده:تصمیم گرفتم کنارمهیار بمونمـ...

    میخندم مهیار روبروم می ایسته:خوبی؟

    میخندم:عالیم توچه طوری؟

    ـ من ازتوبهترم

    بعدچشمکی میزنه:ازت ممنونمـ....

    من ـ چرا؟

    ـ یکی که منوبه فادیارسوندی دوم اینکه طوفانو تغییردادی...

    ـ مااینیم دیگه

    *************

    باهیجان به سمت رنجرمیرم که مانتومومیکشه:یه کوچولوبترسی بدنیستا...

    میخندم وفادیا میگه: من جان جدم میترسم عمراًسوارشم شماهابفرماییدبرید

    میخندم واین بارمهیار میگه:شماهم باهامون میای تامن هستم ازهیچی نبایدبترسی...

    فادیانازوکرشمه ای میاد.....

    طوفان میخنده ویه کوچولوروسریموجلومیکشه:ایناهمش ماله منه پس فقط من بایدببینمشـ...

    لبخندمیزنم این گیردادنابرام لذت بخشهـ...

    میفهمم که یکی هست که براش مهم باشمـ....

    سواررنجرمیشیم فادیابازوی مهیار روسفت چسبیدهـ....

    طوفان انگشتای دستشوبین انگشتای دستم جای میده: من دیگه غلط کنم رنجرسوارشمـ....

    من ـ چرا؟

    ـ معدم حالی حولی میشه

    میخندم ذهنم درگیرمهیار چی شداومد؟چه جوری اومد؟

    یه عالمه سوال !!!!

    نگام به صورت سفیدویه کم ته ریش داشته طوفان می افتهـ...

    چشایی که به زیبایی حس توقلبمهـ...

    گونش نرم میبوسمـ...

    حواسش برمیگرده ولبخندی ازعمق وجودش میزنه:دیووونهـ.....

    میخندم ویادکافی شاپ می افتمـ...

    طوفان گفت واس خودشه وقتی داشتیم می اومدیمـ....

    تابلوشوزدن اسمشوکافه ی آرام گذاشته واین برام اوج لبخندبی نهایتهـ...

    باحرکت رنجردست طوفانوفشاری میدمـ...

    تاازفکردربیاداین روزا،خیلی توخودشه ومن احساس بدی به این گرفتگی دارم

    فادیاجیغ میزدمهیار بهش میخندید...

    طوفان آرومه وبه نقطه نامعلومی خیرس کنارگوشش آروم میگم:چته؟

    نگام میکنه:هیچی

    یه ده دقیقه ای بارنجرسرگرم میشیم ازرنجرکه جدامیشیم فادیامیگه: طوفان خان؟

    طوفان نگاش میکنه:طوفان خان چیه؟هرکی ندونه فکرمیکنه قدبابات سن دارمـ...

    میخندیم وفادیامیگه:نذاشتی ماکادوهامونوبدیما...

    طوفان میخنده:عجله داری؟

    فادیاسرشوتکون میده مهیار کنارطوفان قرارمیگیره: بریم بستنی بخوریمـ....

    اونجاهم کادوهامونوبدیمـ....

    من ـ راست میگهـ....

    مهیار میخنده:تحویل بگیرطوفان،خودش بیشترعجله دارهـ.....

    طوفانـ به توچه میخوادکادوهاشوبگیرهـ....

    مهیار چشمکی بهم میزنه واردبستنی فروشی میشیمـ...

    دورمیزی میشینیم ومن میگم:بدوییدکادوهاتونوبدید...

    فادیادست به کیف میبره:ناقابلهـ....

    وجعبه ای کادوپیچ شده ی کوچیکی بهم میده:تولدت بازم مبارک ...

    میخندم وکادوروبازمیکنم نگام به جفتی گوشواره می اٌفته که اول اسم خودم همراه بانگینی صورتی چشمک میزد....

    لبخندمیزنم:ممنونم فادیاایشالابهترشوبیاری....

    میخنده:هرسال کارت همینه تازه بابامامانم هم کادوتوخریدن گفته بایدخودت بیای بگیریش...

    به طوفان نگاه میکنم:باشه میامـ...

    طوفان لبخندمیزنه خداروشکرمیذاره برمـ.....

    مهیار به فادیااشاره میکنه وبازفادیادست به کیف میبره:اینم کادوی ایشون...

    یه جعبه تقریبابزرگ مربعی رو،رومیزنمیذاره ومن میگم:چه جوری تواون کولت جادادیش اگه فقط خراب شده باشه من میدونم وتو...

    فادیامیخنده:نترس چکش کردم سالمهـ.....

    درجعبه روبازمیکنمـ....

    یه جفت کفش خوشگل ورنی طلایی مشکی وروسری ریون طلایی همراه نگین هامشکی میخندم:چه کردی دستت طلا

    میخنده:اون روزگفتی عاشق لباسواین جورچیزایی منم اینوخریدم البته باسلیقه خانوممـ....

    میخندم:چه نیومده خانومم خانومم میکنهـ....

    شونه ای بالامیندازه ودستشودورشونه ی فادیامیندازه:ازهمون اول خانوم من بود

    طوفان ـ حداقل شایدفادیاتوروآدم کرد

    فادیاـ مگه آدم نیست؟

    طوفان ـ این مهیار یه عزرائیلیه که همتاشوندیدمـ.....

    میزنم به بازوی طوفان:به پسرعمه ی من توهین نکنا...

    میخنده:چشمـ....

    مهیار ـ چاکرتم آرامـ...

    میخندم ومهیار میگه:طوفان توکادوتوندادیا...

    طوفان میخنده:نمیخوام الان بدمـ....

    مهیارـ باورکن هیچی نخریده الکی قمپزدرمیکنهـ....

    طوفان ـ توچراحرص میخوری؟

    من ـ اِوابچه ها!

    مهیار میخنده:چیزی نشده کهـ....

    بستنی هامون رومیزقرارمیگیره شروع به خوردن میکنیم وفادیامیگه:آرام یه چی بگم؟

    نگاش میکنم:چی؟

    ـ پسرزلیخاخانوم

    تیزنگاش میکنم وطوفان زودواکنش نشون میده:پسرزلیخاخانوم چی؟

    فادیا ـ هیچی گفت به آرام بگم بیادپولشوبگیرهـ....

    نفسی میکشم:بزاردرکوزه آبشوبخوره

    فادیاچشمکی میزنه ومن میدونم که پسرزلیخاخانوم جلوی دردانشگاه خِرشوگرفتهـ...

    *************

    توکوچه آشنایی می پیچه :اینجارویادته؟

    من ـ آره

    بوقی میزنه ودرعمارتی که واس اولین بارپاموداخلش گذاشتم بازمیشهـ....

    چشام گردشدازماشین پیاده شدمـ....

    باغ عمارت پرازگلای رنگی اسم من بین گلای بنفشه زردچشمک میزد....

    لبخندمیزنم:چرااسم تونیست؟

    میخنده:جانمی شد....

    ـ اُاسم من چهار تاکلمه بیشترنیستـ....

    دستمومیگیره درختای توت وتمشک دلموآب میکننـ....

    درعمارت روهل میده ودربازمیشهـ..

    تموم عمارت فرق کرده ازاون تاریکی ونموری خارج شدهـ.....

    کاغذدیوارهای سفیدوآبی که خطایی رنگارنگ وجودداشتــ...

    پرده سفیدپیلیسه ای که طراحی آبی داشتــ...

    مبلای یه دست آبی وروی میزکه گل مینیاتورچشمک میزد......

    دست طوفان ورهامیکنم:عالیه طوفان عالی میخوای اینجابرگردی؟

    دستشوتوجیبش فرومیبره:این عمارت به عشق تواینجوری شده والبته برای توئه

    من ـ چی؟

    چندبرگ کاغذاززیرمیزبیرون میکشه: بیا

    به سمتش میرم بادیدن اسمم توسندعمارت شاخ درمیارم:چرااینکاروکردی؟

    دستشودورم میندازه:چون دوست دارم وتوباراول اینجاواردشدی پس برام مقدسهـ وارزشمند...........

    ـ ازت ممنونمـ......

    ـ اوووم کافه آرامشم هم به اسم توئهـ...

    یه دفعه سرم میچرخه:چی؟

    میخنده:اونم برای توئه توکه امروزواردش شدی افتتاح شد....

    خوشحالی تموم وجودموفرامیگیره:طوفان نمیدونم چه جورازت تشکرکنم فقط میتونم بگم دوست دارم

    ـ همین یه کلمه برام کافیه

    میخندم منوبه سمت سه تاتابلومیبره که برعکس روزمین قرارگرفتهـ....

    من ـ ایناچیه؟

    ـ خودت ببینـ.....

    کمی خم میشم وتابلوی اولی روبرمیگردونم یه عکس ازمن طوفان بود...

    تابلوی کناریش عکس من وبعدی عکس طوفان....

    من ـ وای طوفان کی ایناعکسارودرست کردی؟

    به دیوارکه کاغذدیواریش بنفش روشن وطرح ویرگول سفیدتوش پربوداشاره کرد:اونجابذاریمش؟؟

    سرموتکون میدم:عالیه

    من ـ دوتاشوتوبیاریکی شومنـ....

    میخنده تابلویی که عکس هردومونه رومن برمیدارمـ.....
    

    وسط دیواررومیخ ثابتش میکنم عکس تک منوسمت چپ وعکس خودشوسمت راست قرارمیدهد.....

    من ـ وای وای خـــــــــــــــــیــــــــــــــلی خــــوشــــــگــــــله

    میخنده:توواس اولین بارتوروم واسادی...

    توواس اولین بارمنومجبوربه خنده کردی....

    توواس اولین باردنیامورنگی کردی ....

    وبازم توواس اولین بارعاشقم کردی....

    لپاموبادمیکنم:من این همه کارکردم قربون خودم برمـ....

    به سمت مبل میره:بیایه کم بشینـ....

    کنارش میشینم:توکی اینکاراروکردی؟

    ـ تقریباقبل کیش رفتنـ.....

    ابروبالامیندازم:آهان...

    مانتوموازتنم درمیارم:برم آب بخورم بیام توچیزی نمیخوای؟

    طوفان ـ نه

    مانتومورودسته مبل میذارم وبه سمت آشپزخونه میرمـ.....

    هواخیلی گرمه آدموکلافه میکنه یه لیوان آب میخورمـ....

    نگام به طوفان می اُفته که روبروی پنجره سرتاسری اتاق نشیمن ایستادهـ....

    ازپشت دستاموروی چشماش میذارمـ..:طــــوفان؟

    ـ جون دلم؟

    ـ گرفته ای چته؟

    دستمومیگیرهـ..:من زیادآروم نیستم توهستی آرومم ولی یه چیزی هست که باعث التهاب درونمهـ....

    روبروش می ایستم ودستاموروشونه هاش میذارمـ:بگوخوب !؟

    دستاشودورم میندازه:نمیتونم بگمـ....

    ـ میفهمم چی میگی

    روی موهامومیبوسهـ:آرام ممنونم که هستی

    ـ:من اگه میخواستم برم هم نمیتونستمـ......

    چون چیزی که درونم هست روجامیذاشتمـ....

    پیشونیشو میبوسهـ...:آرام؟

    ـ هوووم؟

    لبخندمیزنهـ وحس خوبی توجز جز رگ های بدنم فرومیرهـ.....

    ******************

    بااحساس اینکه کسی بازومونوازش میکنه قلتی میخورمـ....

    صدای طوفان توگوشم آهنگ دلنوازی ایجادمیکنه: آرام من؟آرامشم؟خانومی؟

    لبخندمیزنم وچه قدرخوشحالم که وجودم برای کسی مهمهـ....

    چشاموبازمیکنم دستاش زیرچونشه وخیره خیره نگام میکنه:سلام بانوی من

    میخندم:یادفیلمای چینی افتادم...

    میخنده وکنارم درازمیکشه:خوش خوابیا!

    وادامه داد:گفتم که چندنفروسیله های اون عمارت روبیارن اینجا...

    ـ دستت طلا

    میخنده وسرخم میکنه وپیشونیمومیبوسهـ:پاشوالان فادیاومهیار میان

    من ـ توازمهیار نپرسیدی چه جوربرگشته؟

    ـ دروغ نگم پرسیدم ولی نمیشه بگمـ....

    میخندم:توکه به هرحال میگی

    ـ آره میگم ولی فعلاًنهـ....

    چشمکی میزنم وشیطون نگام میکنهـ....

    چشم غره ای بهش میرم:پرونشوعـــا

    سمتم میاد...

    بعددنبالم میکنه تندتندپله های عمارتوپایین میرم :طوفان خیلی پروبی حیایی

    میخنده:جرأت داری وایساتابهت بگم پروکیه...

    میخندم درعمارتوبازمیکنم نگام به فادیاومهیار می اُفتهـ....

    من ـ سلام بچه ها.......

    بعدپشت مهیار کمین میکنم:طوفان وحشی شدهـ......

    هردومیخندن صدای بلندطوفان میاد:سلام بچه ها....

    هردوسلام میکنن ومن میگم:مهیارخرش کنـ.....

    مهیار میخنده:چون توگفتی چشمـ...

    بعدچشمکی به فادیامیزنه وازمادورمیشهـ....

    من ـ توحلقت گیرکنه من به مهیار چشم دارمـ...

    میخنده ومیزنه توسرم:خیلی حرف میزنی توهم خوب گیرت اومده اونم کی رئیس شرکت آرمان گستر...

    ـ والامن نمیدونم کارطوفان چیه بعدتواسم شرکتش روهم میدونی...

    ـ پس من بیشتربه عشقتون چشم دارمـ....

    میخندم نگاش به گلای بنفشه می اُفته:وای خداچه قدرخوشگله عوضی طوفان خیلی دوست دارهـ....

    ـ منم دوسش دارمـ...

    ـ چی به چیه اصلاً؟

    دستاموازدوطرف بازمیکنم وباچشای بسته راه میرم:حس خیلی خوب دارمـ...

    فادیاـ من دارم به مهیار علاقه مندمیشم

    من ـ اوهوکی پس میخوای نشی اون پسرعمه منه هااااااااااااااااا

    میخنده:عجب پسرعمه ماهی داری من به قربونش برم....

    میخندم:فادیا؟

    ـ هوم؟

    ـ یادمهزیارمی اُفتی؟

    ـ وقتی پیش مهیارم نع

    حرفی نمیزنم وفادیامیگه:چشاتوبازکن تاپله هاروببینی

    چشاموبازمیکنم وروبروم طوفان رومیبنم مظلوم میخندم:چیزی شده؟

    مهیار دست به سینه کنارش قرارمیگیره:این الاغ هنوزکادوتولدتوندادهـ....

    میخندم:چرابهم داد

    مهیار ـ اون وقت چی؟

    ـ به توچه؟

    طوفان میخنده:اصلاًهمه حال میکنن جوابتوروندنـ.....

    فادیاـ خیلی پروییدباآقای من درست حرف بزنیدا

    بعددست مهیارومیگیرهـ:ایناآدم نیستن بیابریمـ....

    بعدهردوواردعمارت میشن،منوطوفان بهم نگاه میکنیم ومیزنیم زیرخنده
    


    من ـ بریم داخل دیگهـ....

    خواستم واردشم که طوفان میگه:یه لحظه صبرکنـ....

    می ایستم واون پشتم قرارمیگیره:اینوهیچ وقت ازخودت جدانکنـ....

    گردنبندی طلاکه نوشته ای برجسته روی یاقوتش کارشده:آرام منـ...

    یاقوت وبرمیگردونم وبازنوشته ای دیگه :هیاهوی منـ.....

    من ـ هیاهو؟

    درعمارتوبازمیکنه:معنی اسم من هیاهووغوغامیشهـ....

    گردنبندرومیبوسم:ممنونمـ....

    واردعمارت میشیم نگام به مهیار می افتهـ...

    که خودشوازسمتی به سمت دیگه اُپن درازکردهـ....

    سرکج میکنم:فادیاچیکارمیکنی؟

    فادیاـ دارم برای مهیار شربت پرتقال درست میکنمـ....

    من ـ مهیارکوفت بخوره بهتر

    منوطوفان قدهم میزنیم ومهیار میگه:دست به یکی کردیدتادِقَم بدید؟

    فادیاـ ایناجوجه أن

    طوفان ـ من بامهیار مچ میندازم تااثبات کنم شمادوتاجوجه اید...

    مهیار ـ عمراً

    من ـ میبینیمـ....

    فادیاـ الان مچ میندازید؟

    طوفان ـ من هنوزصبحونه نخوردم جون ندارم

    من ـ فادیاچای سازوروشن کنـ...

    *******************

    من سمت چپ وفادیاسمت راست میشینه دستاشونوتوهم قلاب میکننـ....

    مهیارـ عقب بکشـ...

    طوفان ـ جک نگو

    من ـ طوفان من قویهـ...

    فادیاـ عشق فقط مهیار

    هممون ازاین کل کل بی مزه میزنیم زیرخنده

    باشروع گفتن فادیامهیار وطوفان زورشونوخالی میکننـ...

    جوخیلی سنگینه انگارمسابقاته لیگ برترآسیاســ....

    همیچین ذوق کردیم که نگونپرسـ......

    بچه هاشرط بندی کردن اگه ماباختیم طوفان بایدگیتاربزنهـ....

    اگه مهیار باخت بایدپیانوبزنهـ....

    اگه هردوباختن به غیرنوازیدن بایدیه مهمونی مفصل بگیرنـ....

    مهیار دست طوفانو خم میکنه نزدیک زمین میشهـ....

    یه دفعه طوفان دستشوباقدرت بالامیاره ذوق میکنمـ....

    محکم دست میزنم فادیاکه همش قربون صدقه ی مهیار میرهـ....

    زورهردوثابتهـ ویه اندازهـ.....

    من ـ بیایدکات بدیم وشماهامهمونی بدید...

    مهیار ـ من موافقمـ....

    طوفان ـ من بایدببرمت...
    من ـ لج نکن تواین 20دقه همش اون توروپایین اورده بعدرفتی بالابعدبرعکس میشهـ....

    طوفان ـ باشه موافقمـ.......

    فادیاباذوق میگه:آخ جووون دلم برای یه مهمونی لک زده بودحالاکیارودعوت میکنید؟

    طوفان ـ اوم من بروبچ شرکت ودعوت میکنم مهیار توهم دوستاتودعوت کن

    مهیار ـ باشه

    مهیاروفـــادیا به سمت آشپزخونه میرنـ.....

    طوفان ـ آرام؟

    چهارزانوروصندلی میشینم:هوم؟

    ـ من میخوام شهرام روهم برای مهمونی دعوت کنمـ....

    به وضوح میتونم بفهمم که رنگم میپره دستام یخ میکنه:نه طوفان

    طوفان ـ نترس من ازکنارت جم نمیخورمـ....

    سرموتکون میدم:طوفان من نمیخوام شهراموببینمـ.....

    دستم رومیگیره:باشه هرچی شمابگید

    میخندم ومیگه:طوفان هیچ وقت خنده روازلبهات پاک نکنـ....

    حتی اگه زمانی من نبودمـ....

    تیزنگاش میکنم:چی میگی؟

    چشاشوبازوبسته میکنه:دارم میگم حتی!

    ـ دیگه هیچ وقت این حرفونزنـ....

    ـ آدم بایدباواقعیت روبروشهـ....

    ـ چه واقعیتی؟

    نفسی سنگین میکشه:هیچی مهم نیستـ....

    نگام جدی به چشاش میدوزم:طوفان وقتش نشده همه چی روبهم بگی....

    اینکه کی هستی شهرام واقعاًعمومه؟

    ازکجاسروکلت پیداشد؟من یه عالمه سوال دارم نمیخوای جوابموبدی؟

    ـ بعدمهمونی همه چیرومیگم ولی نمیخوام دیدت نسبت بهم عوض شهـ....

    ـ چرا؟مگه میخوای چی بگی؟
    


    ـ میفهمی ولی آرام قول دادی که برداشت اشتباهی نکنی....

    ـ حالامهمونیتوکی میندازی؟

    ـ فرداشب بامهیار همه چیروهماهنگ میکنمـ....

    ـ طوفان یه چیزبپرسم ؟

    لبخندمیزنه:بفرمایید

    ـ اون روزی که منوتوزیرزمین انداختی چرانذاشتی یه روزبگذره بعددنبالم بیای؟

    لبخندی میزنهـ:من خیلی دوست داشتم سال تحویلوپیشم باشی ولی لجبازی کردی بحث کردی....

    من همیشه درمقابل جواب دادن به حرفات کم میوردمـ....

    ولی میدونی چه لذت عجیبی میبردم وقتی باهام بحث میکردی....

    یه روزکه ازسال تحویل گذشت طاقت نیوردم که توعمارت نبینمتـ....

    انگاریه فردی ازوجودم شده بودی ....

    نبودتوحس میکردم میخواستم فقط ببینمتـ....

    اون روزی که بهت گفتم بیابشین میخوام بدونم چی داری که مهیار ...

    دوست داره رویادته؟

    میخندم وسرتکون میدم واون میگه:وقتی به بیرون نگاه میکردی....

    محوصورتت بودم ولی نگاهموحس نمیکردی...

    چشات به قدری زیباوخواستنی شده بود....

    که دلم نیومدنگات نکنم ودست ازغذاخوردن کشیدمـ....

    میخندم:خیلی بازیگرقهاری هستی خوشم اومد...

    من ـ طوفان یه کم ازخودت میگی!؟

    میخنده:چی بگم من طوفان آرمان فر26ساله کارشناسی ارشدالکترونیک دارای شرکت وسایل الکتیریکی آرمان گسترهستمـ....

    میخندم:خدایی توبااین سنت کارشناسی ارشدداری؟

    ـ اهوم ازاون خرخونابودم همروجهشی خوندمـ...

    من ـ ایول چندتاویلاداری؟

    بلندبلندمیخندهـ: این یه دونه توش زندگی میکنم که واس جنابعالیهـ....

    یه دونه همونی که توکیشهـ....

    من ـ اُهوم یه زمانی من دوست داشتم پولدارباشم البته باباشهروزم که بودوضعمون خیلی خوب بودولی وقتی رفت نمیدونم چراهیچی ندارشدمـ....

    میخنده:قراره همه چی داربشی روخبرنداری....

    ـ منظور؟

    ـ بعدمهمونی همه چیرومیگم یه عالمه حرف دارم که برای گفتنش به یه گوش شنوانیازدارمـ...

    من ـ درخدمتمـ...

    ***************

    نگام به خودم می اُفتهـ....

    یه لباس بلندبادمجونی رنگ که دنباله مختصری دارهـ...

    حریری بنفش رنگ که ازسمت چپ شونم تاسمت راست شونم به حالت کج قراردارهـ.....

    وکاملابالاتنم رومی پوشونه روکمرم پرنگین نقره ای که باحالت کج تاپایین پامه واصلاًحسش نمیکنمـ.....

    صدای فادیا:گمشوبیابسه خوشگل شدی طوفان اگه نخوردت درجاخودم نوکرتم
    

    میخندم:طوفان کجاست؟

    شونه بالامیندازه:فرمودن بریداتاقشونـ...

    بازم صندل های پاشنه بلندازپاشنه بلندمتنفرم پام عذاب میکشهـ...

    وارداتاقش میشم جلوی آیینه ایستاده:آرام من این کراوات بستن یه معضله هااا

    میخندم میرم سمتش:برگردجونم تادرستش کنمـ....

    برمیگرده ولبخندعمیقی میزنه وصامت نگام میکنه یه دورمیچرخم:چه جوره؟

    طوفان ـ توهمیشه بی نظیری والبته امروزبی نظیرترشدی..

    کراوات بنفش رنگ روکه هاله هایی ازرنگ مشکی توش به کاررفته رودستم می گیرم :بیانزدیکتر...

    نزدیکم میشه یقه پیرهنشو درست میکنم:رنگ بنفش خیلی بهت میاد...

    دستش روکمرم میشینه وخیره نگام میکنه:به توبیشترمیاد....

    میخندم کراوات رومیبندم وسرروسینش میذارم:طوفان دوست دارمـ...

    دستش روبازوهام میشینه:من عاشقتمـ...

    ساعت نقره ای رنگ روبه دستش میندازه وهردوازاتاق بیرون میایمـ....

    پله هاروپایین میریم طوفان دستم روبه سمتی میکشه:بیابریم تابابروبچ آشنات کنمـ...

    ازلحنش خندم میگیرهـ....

    به سمت مردوزنی تقریباً30ساله میره وبالبخندمیگه:سلام بچه هاخوبید؟

    زن ومردبالبخندنگامون میکنن ومردمیگه:سلام طوفان جان خوبی؟خانومتونه؟

    زن میگه:سلام طوفان خان

    طوفان ـ معرفی میکنم آرام جان والبته خانوم بندهـ...

    لبخندمیزنم وبااون خانومـ دست میدم:سلام ازدیدن هردوتون خوشحالم

    طوفان ـ این دوتاهم معشوقه های داخل شرکتم هستن یلداوسیاوشـ....

    لبخندمیزنم پسری باچشای فوق العاده وحشی وسبزرنگ نزدیکمون میشهـ...

    چشاش توصورتش بیشترازاجزای دیگش تودیدهـ....

    پسر:سلام طوفان....

    طوفان باهاش دست میده:سلام کامران خان چه عجب؟

    کامران میخنده وبه من نگاه میکنه:طوفان خانوم رومعرفی نمیکنی؟
    

    یلدا سرخم میکنه:طوفان خان هم ازدواج کردن وآرام جان خانومشونن

    کامران دستش به سمتم درازمیشه که میگم:میلی به دست دادن باشماندارمـ....

    دستش فرودمیادوطوفان میخنده:آرام من باهرکسی جورنیستـ....

    کامران ـ من هم جزء اون کسی هستم؟

    طوفان ـ نمیدونمـ....

    بعدازکنارشون میگذریم دختری باقدی بلندبالبخندنگاهمون میکنه:سلام رئیس

    طوفان لبخندکمرنگی میزنه:سلام خوبی؟

    دخترسرتکون میده:رئیس جان ازدواج میکنی وخبرمون نمیکنی....

    میخندم وطوفان میگه:آرام جان لیلی یکی ازاعضای مهم شرکتمه ....

    بالیلی دست میدم ومحواون همه زیبایی ولبخندش میشم:سلام آرام هستمـ....

    لیلی لبخندعمیقی میزنه:به هم میاید...

    طوفان ـ میخوای نیایم؟

    لیلی ـ نه رئیس جان هردوتون وقارخودتون رودارید....

    لبخندمیزنم مردی که مسن بودکناردخترقرارگرفت:سلام پسرمـ...

    طوفان ـ سلام آقای محبی....

    محبی ـ چه عجب من این خانومتوکه ازش تعریف میکردی رودیدمـ....

    لبخندمیزنم:سلام آقای محبی....

    لبخندمیزنه ودقیق نگام میکنه:توازطوفان سرتریـ....

    لبخندم عمیق میشه ولیلی میگه:نه پدرهردوعالیند...

    طوفان ـ ببخشیدمابریم پیش بقیه

    محبی ولیلی لبخندمیزن ازکنارشون میگذریم

    من ـ دوستای خوبی داریا

    طوفان ـ همکارم هستن دوستام نیستن الان دوستاموبهت نشون میدم یه ایکیپ 10نفره اند

    بعدبه گوشه سالن که دخترپسرهاجوان پشت میزنشته بودن اشاره میکنه:ببین صداخندشون تااینجاهم میاداوناخیلی شنگولن

    میخندم:توشرکتت کارمیکنن؟

    طوفان ـ آره ولی خیلی باهم صمیمی هستیم
        طوفان ـ آره ولی خیلی باهم صمیمی هستیم

    دخترپسرهاتوجهشون سمتمون جلب میشه همشون می ایستنـ....

    هماهنگ دست میزنن که توکارشون می مونم وپسری باصدای بلندمیگه:به افتخارعروس دوماد...

    میخندم وطوفان میگه:میلاددهنتوببند....

    میلادبه طوفان نگاه میکنه:سلام پسرخوبی؟خانواده خوبن؟بچه هاچه کارمیکنن؟

    طوفان چشم غره ای میره ودختری پیرهن میلادرومیکشه:میلادکم چرت بگو..

    طوفان سمت پسری میره:این پسرکه خیلی ساکته والبته مرموزه اسمشــ.....

    صدای میلادمیاد:اسمش غضنفره..

    میخندم پسرروبروم میگه:زرنزن...

    طوفان ـ آرام جان اسمش رامینه...

    سری تکون میدم:سلام...

    ساکت نگام میکنه ومیتونم بفهمم که ابرازخوشبختیشوباچشاش نشونم داد..

    طوفان به پسری کناری رامین اشاره میکنه:هادی..

    بعدی:بهمن...

    بعدی:تینا...

    بعدی:سیروس....

    بعدی هم به ترتیب میلادوهانیه ونگاروثمین ورضاومالک .....

    گروه شیطونوجذابین ولی این میلادیه آدم کاملاًدیوونه وباحاله ومعلومه که هانیه میلادرودوست دارهـ....

    *****************

    به نهال وفریال نگاه کردمـ....

    نهال عادی نگام میکردولی فریال یه جوری نگام میکرد....

    انگارمایه عذابم ولی بی اهمیت بودم طوفان بهم گفت به نگاهاشون اهمیت نده..

    طوفان ـ آرام جان من الان میامـ...

    وازم دورشدفریال کنارم قرارگرفت:دوسش داری؟

    دستاموتوهم قلابم میکنم:عاشقشمـ....

    ـ قبل نهال من طوفان ودوست داشتم بایه باردیدن قلبم تکون خورد...

    ولی طوفان دلبسته نهالی شدکه پول براش بیشترمهم بود...

    به طوفان اعتراف نکردم آدم مغروریم میدونستم طوفان بعدنهال قبولم نمیکنهـ.. گ*ن*ا*ه نهال ومیترسیدم به اسم من بنویسه ولی آرام....

    نگاش کردم دستاموگرفت:براش کم نذارطوفان خیلی خوبهـ...

    ولی تنهاس وتومیتونی بهترین باشی ازهمون اول که دیدمتـ....

    میدونستم که میتونی واردقلب طوفان بشی...

    ولی سخت وبه پشتکارنیازداشتی که حالانتیجشومیبینمـ....

    برای طوفان خوشحالم که عاشق توشدونهال وزیرپاش له کرد...

    نهال یه روزی طعم دوست داشتنومیچشه وتازه طوفان رودرک میکنه...

    باتعجب نگاش میکنم ایناچی بوداین گفت ؟واهـ....

    من ـ باورم نمیشه توخیلی بانهال متفاوت تری...

    لبخندمیزنه وقطره اشکی ازروی گونش سرمیخوره:آرام بهم قول بده مواظب شی

    حتی اگه ازش دورباشی حتی اگه اتفاقی بیوفته ازهم جداشیدمیفهمی چی میگم؟

    گنگ نگاش میکنم:فریال توچیزی میدونی؟

    سرتکون میده:همه چیرومیدونم همه چیرومن خواهرنهال نیستمـ....
    


    باتعجب نگاش میکنم واون میگه:طوفان همه چیروبرات میگهـ..

    امشب همه چیرومیفهمی....

    من ـ توچرااینقدرغمگینی؟هنوزطوفان رودوست داری؟

    سرتکون میده:من خودم عاشقم عاشق آدمی که باورم ندارهـ...

    طوفان برای توئه من یه زمان دوسش داشتمـ...

    ولی الان به اوج رسیدم وعاشق کسی هستم که به فکرم نیستـ.....

    کنارمه باهام خوبه ولی منوجای دوستش میدونه.....

    وجلوی من باهردختری خوشه ومن دارم داغون میشمـ....

    اشک روگونشوپاک میکنم ومیگه:نمیدونم چی تووجودته که آدم دوست داره

    باهات حرف بزنه توتونستی طوفان روعوض کنی پس تاآخرپشتش باشـ...

    لبخندمیزنم:فریال اگه به کمکم نیازداشتی دریغ نکن وبهم بگو...

    لبخندمیزنه:حتماً

    نهال باپسری که قبلاًتومهمونی دیده بودمش میرقصهـ....

    من خوشحالم که طوفان عشق نهالوازقلبش پاک کردهـ....

    من ـ فریال؟

    نگام میکنه: جانم؟

    من ـ من فکرمیکردم ازمن بدت میاد....

    دستشودورشونم میندازه:هرگزاین فکربه ذهنت خطورنکنهـ...

    که من ازتوبدم میادمن توروالگوی خودم قراردادمـ...

    میخوام باپشتکاروسختی به کسی که عاشقشم برسمـ....

    من ـ اسم اون شخص چیه؟من میشناسمش؟

    فریال ـ شایدروزی بهت نشونش دادم...

    سری تکون میدمـ....

    لامپهاخاموش میشه وطوفان دستم رومیگیره وبالبخندروبه فریال میگه:فریال بهش فکرنکن بروپیشش تنهاسـ....

    من ـ من ازفضولی مُردمـ...

    فریال وطوفان میخندن وفریال میگه:من نمیخوام خودموبهش تحمیل کنم کم کم جلومیرمـ....

    طوفان چشمکی میزنه:تومیتونی....

    فریال لبخندمیزنه ومنوطوفان واردنورهای رنگی میشیم:آرام من؟

    به درخشش چشاش نگاه میکنم:جونم؟

    دستش روگونم میشینه:به من قول بده که همیشه مال منی!!!

    من ـ طوفان توی این چندروزتوخیلی بی قراری چته؟

    لبخندمیزنهـ....

    من میفهمم این لبخندسرپوشی روغم هاییست که من ازش بی خبرمـ....

    گونمومیبوسه:به طوفان قول دادیا...

    لبخندمیزنم:توتموم وجود منو دربرگرفتی پس من مال جایی هستم که وجودم هستـ.....

    دستشودورم حلقه میکنهـ...ومن واردحجم مخملین آغوشش میشمـ....

    این مــــــردتاهست من پشتم گرمهـ وجودشهـ...

    این مـــــردبادوست داشتنش به من ارزش می بخشهـ....

    این مـــــــردیعنی زندگی یعنی عشق یعنی وعشق تنهاعشقــ....

    *****************

    فادیا ـ راستی این طوفان برای تویه تولددبش گرفت تونمیخوای تولدبراش بگیری؟

    رژلب وبه لبهام میزنم:چراعزیزم همه چیه هماهنگهـ,....

    باذوق میگه:وای حالاکی تولدومیگیری؟

    میخندم:شوهرمنه وبعدتوذوق میکنی...

    میخنده:بگو بگو بگو

    میخندم:اون 6تیرتولدش یعنی کی؟

    میخنده:اوم یعنی هفته بعدپنج شنبهـ....

    من ـ آفرین

    دربازمیشه وصدای مهیار میاد:خانومم؟

    من ـ بیاجمعش کن ببرمخ منوخوردهـ....

    مهیار نگام میکنه:پروزبون باز...

    فادیاـ چه عجبـ...
    


    میخندم مهیار لبخندمحوی میزنه:فادیاخانوم ببخشیدکه بخوام یه استودیوفیلم برداری خوب پیداکنم زیادطول میکشهـ....

    فادیاـ مامان جون کجاست؟

    مهیارـ بابابام توحیاط منتظرن تاجنابعالی تشریف بیارین...

    فادیاکیفشوبرمیداره وگونمومیبوسه:آرام خدافظ فرداساعت 7صبح بیدارباشیابامهیار دنبالت میام ب*و*س بوسـ...

    بعدهردومیرنـ...

    فرداعروسی فادیاومهیار هردوخوشحالنـ...

    منم خیلی خوشحالم که این دوتاخل وچل بهم رسیدنـ....

    بعداون مهمونی منتظرم تاطوفان حرفاشوبزنـ...

    ولی یک ماهی ازاون مهمونی گذشتهـ....

    کمترکنارمه بی قراریش بیشترازهرچیزی عذابم میدهـ...

    بازشبهابی خواب شده آشفتگیشوخوب حس میکنم ولی حرف نمیزنهـ....

    ـ ـ کجایی خانومی؟

    ازتوآیینه نگاش میکنم:طوفان بامن حرف بزن بزارکمکت کنمـ...

    باآرامش وحس مبهم غم نگام میکنه ومنو به سمت تخت میبره:بیاببینم خانومی

    روتخت میشینه ومن سرم وروشونش میذارم:طوفان چرازم دوری؟

    موهامونوازش میکنه ونگاش میکنمـ....

    برق اشک روبرای اولین بارتوچشای پرهیاهوش می بینم ومیپرسم:طوفانی؟

    نگاهشوسمتم سوق میدهـ:آرام نگام نکن

    گیج نگاش میکنم لبخندمیزنه ومیگه:بهم نگاه نکن شرمندتمـ...

    سرموپایین میندازم ومیگه:روزی که پدرت وصیت نامشوپیشم میارهـ...

    بهم التماس میکنه که پشتیبانت بشم خوب پدرتومیشناختمـ...

    اخلاقش باشهرام متفاوت بودمهربونیش زبون زدخاص وعام بود...

    یادته بهت گفتم باعمل به وصیت نامه تموم زندگیم تغییرکرد....؟

    سری تکون دادم واون گفت:پدرت ازم خواست که پیش خودم بیارمتــ...

    توسن 24سالگیت مال ثروتی که برات گذاشته رواسمت بزنمـ....

    ساکت میشه ومن نگاش میکنم:خوب؟

    چشامومیبوسه:من....من .....آرام من نمیدونم چه جوری بگمـ...

    من ـ میخوای نگی؟

    سرتکون میده:من پسرشهراممـ...

    چشام درحدچی بازمیشه:چــــــــــــــــی؟؟؟؟؟

    میخنده:من پسرعموتم توهفت سالگی مادرم مهرانه روازدست دادمـ...

    پیش شهرام بزرگ شدم وتموم اتفاقاتی که اون روزبرات توکیش گفتمـ..

    شهروزعموم وپدرتوبه من اعتمادکردمیگفت تومثل شهرام نیستی...

    مهرانه دوست صمیمیه مادرت بودکه پای پدرم سوختـ.....

    پدرت میگفت که من کپیه مهرانه هستم نذارم اخلاقم مثل شهرام بشهـ...

    ومیتونم ازتومواظبت کنم گفت بهت نگم پسرعموتم تابه وقتشـ..

    میدونست مهیار بهم سرمیزنه ازاونم خواست چیزی نگهـ....

    اوردمت پیش خودم نمی دونستم تهش عاشقت میشمـ...

    عاشق دختری که منونمیشناختـــ...

    چشام گردبود...
    

    گیج بودم ولی مامان گفت مهرانه رفته خارج چه زنه خوب ومهربونی بود...

    باورم نمیشه طوفان پسرمردی که منوبه چشم معشوقش می بینهـ...

    پسرش عاشقمه چه دنیای کوچیکیهـ...

    من ـ چرااذیتم میکردی؟

    طوفان لبخندزد:دوست نداشتم دخترنزدیکم باشهـ...

    من ـ آی پسربد

    طوفان ـ ازدستم ناراحت نیستی گ*ن*ا*ه پدرموبه اسم من نمیزنی؟

    البته من هم کم اذیت نکردمـتــ....کم زخم نزدمـ....ولی باورکن

    ازته قلبم دوست دارم ومیخوام واس همیشه همه چیزمن باشی!

    من ـ نه توکه دست خودت نبودکه برگشتی پیش پدرت وبهش گفتی که من قراره بهم یه مالو ثروتی برسه واون خوشحال بشه ودنبال من باشه ومن برحسب اتفاق کپ خاله هلنم باشم وپدرت یادقدیم بیوفتهـ....

    نفسی میکشه:من تحت فشارم احساس میکنم نمیتونم ازت مواظبت کنمـ...

    موهاشوبه عقب میفرستم:نفوس بدنزن توخیلی خوبی...

    لبخندمیزنه:فرداشب که عروسیه مهیار وفادیاســ...

    روزبعدش تموم مالوثروتی که شامل :یه ویلای بزرگه چندهکتاری تولواسونه وکارخونه پدرت ویه تالارتشریفاتی ویه حساب بانکی هم هست رومدارکشو بهت میدم ومیریم به اسمت میزنیمـ....

    من ـ راست میگی؟

    میخنده:بله دروغم کجاست مگه پدرت اینارونداشت؟

    من ـ چراولی ازتالاربی خبربودمـ...

    ـ تازه اسم تالارواگه گفتی چیه؟

    سرتکون میدم به معنی ندوستنـ... واون میگه:تالارهلیا

    میخندم:من نمیخوام به اسمم باشن به جزویلابقیه رومیفروشمـ...

    ـ پولشومیخوای چیکارکنی؟

    من ـ اوووم یه مرکزسرطانی بدیم؟

    لبخندمیزنه:من که مشکل ندارم ولی به نظرم اون تالارودست وپاکن تالارخیلی مشهوری بوده....

    من ـ بزارببینم چی میشه راستی قضیه مهیار چی بود؟

    طوفان ـ خودت خوب میدونی که وقتی شهرام فهمیدپیشمی چشمش دنبالت بود...

    به مهیارمیگه یانقشه این که منوبُکشه روبِکشه یاتوروعاشق خودش کنهـ..

    وپیش شهرام ببرتت واون گزینه دوم روانتخاب میکنهـ...

    تموم مدتی که کنارمن بودی مهیار باشهرام ارتباط داشتهـ....

    من ـ چراخودشوبه مُردن زد؟

    میخنده:تصمیم گرفت که شهرام روبپیچونه بهش گفت نقشه قتل منومیکشهـ...

    وشهرام گفت بایدناپدیدبشی چون وقتی من کشته شدمـ...

    اثری ازمهیار به جزسنگ قبرنمیمونهـ...

    الان هم که برگشته مثلاًداره پیش من نقشه قتل ومیکشهـ....

    من ـ اهان عجب داستان پیچیده ای ولی طوفان مسبب تموم اینافقط منمـ....

    پشت دستمونوازش میکنهـ:نگومنومهیار فقط ازنسل پدری توروداریمـ...

    لبخندمیزنم:درموردفریال بگو...

    نفسی میکشه:اگه گفتی فریال کیه؟

    من ـ چه بدونم؟

    ـ عمه شهرزادقبل فوت شدنش فریال روپیدامیکنه قبل به دنیااومدن مهیارفریال گم میشه وتازمانی که من نهال وببینم هیچ اطلاعی ازفریال نداشتیمـ....

    من ـ فریال چراپیش مهیار نیست؟

    طوفان ـ مهیار صددفعه گفته توعین خواهرم بیاپیشم زندگی کنـ....

    ولی فریال قبول نمیکنه میگه خونه نهال ایناهم زندگیش خوبهـ.....

    من ـ نهال ایناچه جوری فریال وپیداکردن؟

    طوفان ـ نهال پیداش کرده وواقعاًمثل دوتاخواهرن فریال خودش کارمیکرد....

    بانهال آشنامیشه ونهال باهاش پیمان خواهری میبنده....

    من ـ نهال بَده؟

    طوفان ـ چرامیخوای بدونی؟

    من ـ بگوازمن سوال نپرسـ...

    میخنده:اَدای منودرمیاری؟

    ابرویی بالامیندازم وطوفان میگه:فدای شمابشم خانومی من نگفتم نهال بَدِفقط دَم دَمی مزاجه بایه نفرنمیتونه باشه تنوع طلبه ومن نمیدونستم ودل بستش شدمـ...

    من ـ ولی فریال خیلی خوبه

    سری تکون میده:نمیدونم والا

    ************

    طوفان دستم رومیگیره وکناردرورودی می ایستیمـ...

    فادیاومهیارواردمیشنـ....

    هردولبخندبی نظیری رولبهاشونهـ....

    مهیار تواون کت شلوارمشکی فوق العاده میدرخشه والبته دوست گرامیم فادیالباس عروس پوف دارش اون رومثل یه پری کرده برای هردوشون خوشحالمـ....

    همه دست میزنن مهیار طوفان وبه آغوش میکشه:توهم عروسی میکنی حسرت نخور....

    طوفان لبخندمیزنه:حتماً...
    فادیارومیبوسم:فادیاخوشبختی؟

    لبخندعمیقی میزنه:ازخوشبختی بیشترمهیار عالیهـ....

    من ـ پسرعمه منه دیگهـ...

    لپمومیبوسه:قربون این پسرعمت بشمـ...

    طوفان ـ اینقدرخانوم منونبوس...

    میخندم وازمهیار وفادیا دورمیشیم فریال دستی برام تکون داددست طوفان ومیکشم:بریم پیش فریال تنهاسـ.....

    لبخندمیزنه ازکنارنهال که باپسری نشسته بابی تفاوتی میگذریم فریال روبه آغوش میکشمـ...

    من ـ خوبی خواهردوماد؟

    لبخندمیزنه وبه طوفان نگاه میکنه:طوفانی حواست بهش هست که؟

    طوفان دستشودورم میندازه:معلومهـ...

    فریال ـ شمادوتامطمئناًخیلی خوشبخت میشیدچون هردوتون قلباتون پاکهـ...

    میخندم وطوفان میگه:کجاست اومده؟

    فریال نفسی سنگین میکشه:بامن داره بازی میکنه جلوی چشام نهال روبوسید..

    من ـ من که نمیدونم کی رومیگی ولی اعصابتوبه خاطرش خط خطی نکن...

    طوفان ـ فریال حق باآرامه خودتواذیت نکن...

    صدای پسری روازپشت سرشنیدم:طوفان؟

    طوفان چرخی میخوره که منم باهاش میچرخم وفریال لبخندی غمگین میزنه..

    طوفان به گرمی باپسردست میده:سلام کیان خوبی؟

    کیان ـ خوبم ممنون...

    بعدبه من نگاه میکنه:سلام خانوم

    من ـ سلام...

    فریال کنارم قرارمیگیره:کیانی آرام همسرطوفانهـ....

    کیان تعجب میکنه:طوفان توازدواج کردی؟

    طوفان ـ اینکه تعجب نداره ولی اینکه توبایکی ازاین همه دختری که اطرافت ازدواج نکنی باعث تعجبه درجریانی که؟

    کیان لبخندمیزنه:کی گفته من میرم یکی ازاینارومیگیرمـ...

    فریال فشاری به دستم میده که زودمیفهممـ...

    این همون پسری که دل فریال روبردهـ....

    طوفان ـ فریال جان آرام روبابقیه آشناکن میخوام باکیان حرف بزنمـ....

    دم گوش طوفان میگم:نخودسیاه دیگهـ....

    میخنده ولپمومیکشهـ....:عارهـ دیهـ.....

    فریال چشمکی برای کیان میزنه:چندنفرواسیرخودت کردی؟

    کیان میخنده:اوم یه چندنفری هستنـ.....

    وبازفریال دستم روفشارمیده ومیفهمم چه دردی روداره تحمل میکنه...

    من ـ خیلی بَدِیه آدم همروبه بازی بگیره شمابه این فکرکردیدکه چندنفرو میشکنیدوتازه شایدبین این آدم هاکسی باشه که وجودش ازعشق شماباشه وتحمل اینکارابراش سخت باشه؟

    گنگ نگام میکنه:منظور؟

    نزدیکش میشم:حواست به اطرافت نیست یه اخطاربهت میدم چشاتوبازکنـ...

    کیان به طوفان نگاه میکنه:میشه بدونم چرااینارومیگید؟

    من ـ تابفهمی چی تو اطرافت هست توخوشی مهم نیست ولی اینوبدون توروفقط عشق آدم میکنه درست مثل نهال خوب فکرکن...
 


    بعدازکنارش میگذرم وبه طوفان چشمکی میزنم فریال نگام میکنه:چرااایناروبهش گفتی؟

    من ـ بایدهُلش بدی

    میخنده:دیووونهـ....

    میخندم کنارهم پشت میزی میشینیمـ....

    من ـ فری؟

    بالبخندی زیبانگام میکنه:جونم؟

    ـ چراکیان؟

    ـ چراکیان نه؟

    ـ من ازتوسوال پرسیدمـ....

    میخنده:ازطوفان به توزورگویی متنقل شده...

    میخندم:جوابموبده....

    فریال ـ وقتی یکی دم به ثانیه پیشت باشه توروجای معشوقه ی خودش برای رهایی ازدست دوست دختراش به هرجایی ببره مهربون باشه وباهات بخنده دلبستش میشی ومنی که 4سال این نقشوبازی کردم جونم بهش بستس

    من ـ توداری خودتونابودمیکنی دختر

    سرشوبرمیگردونه:مهم نیست مهم اینه که میخوام کنارم باشه وبدونم که حالش خوبه....

    من ـ اشتباهت همینه درسته که عاشقشی وعشق چشمای آدموکورمیکنه ولی توبدکوری شدی جلوی چشات باکسی دیگس وتحملش میکنی صبوری خوبه ولی حدی برای خودش داره...

    دستشوبالامیاره:نمیخوام بشنوم برام مهم نیست چیکارمیکنه....

    شونه ای بالامیندازم فادیاومهیار بین نورهای قرمزسفیدبرق شگفت انگیزی میزنن وهمروبه وجه میارن عشق توچشای مهیار خیلی موج میزدفادیااول کاره ولی میتونن باهم زندگی فراترازعالی داشته باشن....

    دستی روشونم قرارمیگیره سربالامیارم وچشام به برقی چشاش می اُفته:خوبی؟

    سری تکون میدم دستم رومیگیره:پاشوخانومی که میخوام باهات برقصمـ...

    لبخندمیزنم:بریم

    فریال به هردومون لبخندپرمعنی میزنه:میترسم امشب یه اتفاقاتی بیوفته....

    میخندم وطوفان میگه:باکیان حرف زدم بیشترپیشش باش بذاروابستت بشه..

    سری تکون میده باطوفان واردپیست میشیم چرخی میخورم صدای اُرکسترتوگوشم میپیچه:آهنگ درخواستی که طوفان جان سفارش کردن روبرای خانومشون به رسم یادگاری میزنمـ....

    لبخندمیزنم دستش تودستم قلاب میشهـ....

    چشمامومیبندم ودارم بازمـ....

    عشقموبه پات میذارمـ.....

    توروفقط برای زندگیم میخوامتـ....

    نمیدونی من چه قدردوست دارمـ....

    به حدی باچشمای تومن اروممـ....

    که ازت نمیگذرم میدونمـ....

    توتنهادلیل زندگیمی جونمـ...

    من کنارزندگیم میمونمـ...

    لبخندعمیقی رولبهام میشینهـ.....

    همه دنیای منی خونه رویای منیـ...
    


    بامن باش کنارمن باشـ...

    توشبام ماه منی.....

    همیشه همراه منی....

    بامن باش کنارمن باش...

    من کنارطوفان خیلی خوشبختم طوفانی که پسرعموم بوده من نمیدونستم ولی باهمه ایناطوفان بهترینه من باتموم وجودم میخوام دادبزنم:دوست دارمـ....

    لبخندمیزنه:من عاشقتم خانوم خانوما....

    *************

    بالاخره روزتولدطوفان فرامیرسهـ....

    خیلی خوشحالم همه باهم خونه مهیار جمعیمـ...

    طوفان قراره دنبالم بیادومامیخوایم سوپرایزش کنیم....

    بازنگی که میخوره فریال هُلم میده:بدوجلودرتااول توروببینه...

    کیان میخنده:استرس بهش واردنکن آرام آروم باش....

    لوچم آویزون میشه:مگه لولوخورخورس که استرس داشته باشم؟

    فریال وفادیامیخندن ومن پشت چشمی برای کیان نازک میکنم لامپاروخاموش میکنیم درباتقی بازمیشه فلش دوربین توچشمای طوفان میخوره وهمه محکم دست زدن برف شادی رومهیار روسرطوفان خالی میکنه....

    گونشومحکم میبوسم:تولدت مبارک عشق من...

    میخنده ومنوبه اغوش میکشه:ممنونم آرام من...

    فریال ـ بدوبیا...

    کیان ـ طوفان بیاکه برات یه سوپرازگنده داریم....

    واردسالن میشیم تموم 10نفرازدوستاش که یه ایکیپ بودن هماهنگ آهنگ تولدمبارک رومیخونن ودست میزنن بعدکنارمیرن نگاه طوفان روپارچه ابی رنگ می افته درگوشش میگم:کادوی دوستاته زحمت زیادکشیدن...

    گنگ نگام میکنه میلادباذوق میگه:طوفان آرام برات بمیره چه جیگری شدی هلوی من....

    میخندم وطوفان بالبخندمیگه:بازتواومدی؟

    مالک ـ به جای تشکرشه پسرپرو....

    نگار میخنده:طوفان خان دیرکردی آدم بایدوقت شناس باشه...
 
    طوفان میخنده کنارمیزمی ایسته:حالاچی هست؟

    میلادـ کادوته...

    طوفان ـ نمیدونسم بامزهـ...

    من ـ بحث نکن پارچروبردار...

    دستش روپارچه میشینه وبرمیداره باشگفتی به ماکت نگاه میکنه:بچه هاتموم شد

    لیلی ـ بله که تموم شد...

    نگارـ این ماکتش خودشم توشیرازه....

    طوفان باخوشحالی میگه:ممنونم بچه هانمیدونم چه جوری تشکرکنم...

    میخندم ومیلادمیگه:حقوقمون بیشترکن...

    هانیه ـ میلادمجال بده...

    میلادگونه هانیرومیبوسه:چشم بانو

    بعدسرجاش می شینه:چون خانوم گفتن اطاعت میکنم...

    نگارـ مگه هانیه آدمت کنه...

    هانیه ـ توهین؟اونم به میلادمن؟

    میلادـ فدای توبشم

    میخندم ومیگم:طوفانی بشین

    طوفان رومبل چرم میشینه ودست من روهم میکشه وکنارخودش میشونه:دلم برات تنگ شده بود....

    من ـ مگه چندروزه منونمیبینی؟

    طوفان ـ چندروزه حست نکردما؟

    لبخندمیزنم:همش به خاطرخودت بودوگرنه عمراًازت جداشم...

    چشاشوبه آرومی بازوبسته میکنهـ....

    لبخندمیزنم ومیلادمیگه:کیان بپرکیک وبیار..

    کیان ـ بزارطوفان ازراه برسه...

    میلادمثل بچه تخساپاشوزمین میکوبه:هانی من کیک میخوام...

    هانیه میخنده:آرام پاشوکیک وبیار

    ازجام بلندمیشم:طوفان کتتودربیار

    می ایسته:بزارمنم باهات بیام
    
    نگارـ تونبایدکیک توببینی

    ثمین ـ چه ربطی داره بالاخره می خوریمش بروطوفانی این زیادحرف میزنه..

    طوفان سری تکون میده ودست منومیگیره:بیابریم ایناکلاًازمخ تعطیلاً..

    میخندم درپذیرایی روبازمیکنه:امروزخیلی خوشگل شدی...

    من ـ من همیشه خاص بودم...

    منوبه خودش میچسبونه:توهمیشه بهترین بهترین هابودی....

    بوی عطرشوبه ریه هام میفرستم یه سه روزی پیش فادیابودم ومهیار پیش طوفان بودوحالامنم میفهمم خیلی دلتنگشم....

    من ـ خوبی؟

    نگام میکنه:چرابدباشم تاتوهستی همه چی رو،رِواله...

    واردآشپزخونه میشیم سمت یخچال میرم کیک روازکارتونش درمیارم:طوفان توفکری؟

    طوفان ـ نه توفکرنیستم ....

    خنده ازرولبم پاک نمیکنمـ ولی حس میکنم گرفتس کنارش میشینم:طوفان بگوچی شده؟

    دستشوروگونم میذاره:هیچی نشده...

    بعدبه طورغریبی نگام میکنه که قلبم به دردمیاد:طوفان من توروخوب میشناسم دروغ نگو...

    فقط نگاهم میکنهـ.... مطمئنم اتفاقی افتاده

    کتش رودرمیاره:توبرومن میامـ.....

    ازکنارش میگذرم:زودی بیا...

    لبخندمیزنه:باشهـ....

    کیک ورومیزمیذارم میلادکنارم میشینه:یه شمع روشن کن تامن فوت کنم..

    من ـ چرا؟

    دستشوروگلوش میذاره:اینجام گیرکرده....

    من ـ چی؟

    ـ بغض اینکه یه شمع فوت کنم....

    میخندم هانیه یه شمع روشن میکنه ومیلادمیگه:فدای توآرام برواون ورمیخوام باخانومم فوت کنم

    میخندم ازدست این خل بازیاشون...

    طوفان واردمیشه .....

    یه یک ساعتی باخنده وشوخی میگذره همه کادوهاشونومیدن نوبت من میرسه

    من ـ طوفان سه روزی که نبودم صرف توشده....

    مهیار تابلورو،روسه پایه میذاره یه تابلوی فوق العاده بزرگ ازچهره ی طراحی شده طوفان که من این سه روزیک دَم قلموبه دست بودم وبادقت میکشیدم.. گردنبندطلای خدام روهم به گردنش میبندم:تقدیم به تموم زندگیم...

    چشمامومیبوسه:امیدوارم ارزش این کادوتوداشته باشم....

    لبخندمیزنم همه باشگفتی به تابلونگاه میکردن سه روزکم نیست شب وروز جلوی تابلوبودم وچشم ازش برنمیداشتم ونتیجه کارم این شد...
    


    من ـ طوفان یواش تر...

    میخنده:بدودختر..

    واردحیاط عمارت میشیم به سمت کلبه من میره..

    من ـ کجامی میری؟

    درکلبه روبازمیکنه:بیاداخل بهت میگم....

    پله های چوبی روبالامیرم نگام به گیتارتکیه شده می افته:این واس تونیست؟

    سری تکون میده:میخوام یه کادوبهت بدم...

    میخندم:شب تولدتوئه بعدمیخوای توبه من کادوبدی...

    دستش وروشونم میذاره :بشین رواون صندلی...

    روصندلی میشینم روبروم میشینه:نظرت چیه برات بخونم؟

    باذوق میگم:جان آرام میخونی؟

    طوفان اخمی میکنه:این صددفعه دیگه نگوجون تودرسته امروزتولدمه ولی برای تشکراینوبرات میخونم ..

    من ـ خیلی خوشحالم...

    ساکت نگام میکنه غمشوخوب حس میکنم دستم وروگونش میذارم:چی شده طوفان خوبی؟

    پیشونیمومیبوسه:من به خاطرتموم زندگیم بایدخوب باشم...

    کمی عقب میره پاروپامیندازه گیتارشومیزون میکنه ودستش روتارهای گیتارمی لغزه واروم شروع به خوندن میکنهـ


    .


    توروبه خدابعدمن مواظب خودت باشـ......

    گریه نکن آروم بگیربه فکرزندگیت باشـ....​


    غصمم میگیره اگه بفهمم توداری غصه میخوریـ..... ​

    شکایت ازکسی نکن بروکه خیلی دلخوریـ......​

    قلبم به دردمیادچشای طوفان بسته میشه:​

    دلت نگیره مهربون عاشقتم اینوبدونـ.....​

    دلم گرفته میدونی ازهم جداکردنمونـ.....​

    دل نگرونت همش اگه خطا کردم ببخشـ.....​

    بازم منوبه خاطرتموم خوبیات ببخشـ....​

    مــــــــــــــــــــنوببخش مــــــــــــــــــــــنوببخش​

    نگام روقطره اشکی که ازگوشه چشم طوفان سرمیخوره ثابت میمونه نمیدونستم چشه؟طوفان من اون قدرقوی هست که گریه نکن

    اصلاًفراموشم کن وفکرکن منونداشتی........​

    این جوری خیلی بهتربگومنونخواستی......​


    بروبگوتنهایی روخیلی زیاددوسش داری......

    اگه توتنهابمونی باکسی کاری نداری.......

    دلت نگیره مهربون عاشقتم اینوبدونـ.....

    دلم گرفته میدونی ازهم جداکردنمونـ.....

    دل نگرونتم همش اگه خطاکردم ببخشـ....

    بازم منوبه خاطرتموم خوبیات ببخشـ....

    مــــــــــــــنوببخش مــــــــــــــــــنوببخش
    ​
    سکوت میکنه ومن به چشای بستش نگاه میکنم واشک توچشام جمع میشه ودلیل ناراحتی وغم وجودطوفان رونمیدونم....

    نزدیکش میشم چشماشوبازمیکنه وغوغاروتوچشاش میبینم:آرام فقط ازت میخوام مواظب خودت باشی توکه نفس بکشی منم نفس میکشم....

    به صورتش نگاه میکنم:چی شده؟

    لبشومیگزه:اگه تادوروزنیومدم قیدمون بزن...

    دستم روگونش میشینه وقطره اشکشوپاک میکنم:طوفان چراحرف رفتن میزنی؟

    چشاشوازم میگیره:توحق خوشبخت شدنوداری خوشبخت شوآرام اگه نیومدم خوشبخت باشـ....

    به چشاش نگاه میکنم:طوفان اذیتم نکنـ...

    ازم جدامیشه:این همه اذیتت کردم اینم روشـ...

    همه اینکارابرای خودته ولی فقط مواظب خودت باشـ...

    همین وازتموم زندگیم میخوام....

    چرخی میخوره وپشتم قرارمیگیره:این گردنبندومیبرم...

    بعدگردنبنددیگه روتودستم میذاره:مواظبش باش خدافظ...

    درکلبه روبازمیکنه به سمت ماشینش میره پله های روتندتندپایین میام ودادمیزنم:طوفان؟

    پشت به من جلوی ماشین می ایسته بارعدوبرقی که زده میشه لرزی میکنم:طوفان چراتنهام میذاری؟کجامیری؟توقول دادی تنهام نذاری خودت گفتی تاهمیشه پیشم میمونی....

    صدای گریم بالامیره دستامومیگیره:رفتنوبرام سخت نکن توتاآخرعمرتم آرام منی تموم زندگیه منی آرامش هیاهویی...

    پیرهنشوچنگ میزنم:فقط چرا؟

    شونه سمت چپش ازاشکای من خیس میشه واون سکوت میکنهـ...

    قطره های بارون به صورتم سیلی میزننـ....

    ازم جدامیشه دستش رودستگیره ماشینش میشینه:خدافظ آرام من..

    روزمین می افتم:طوفان نروتنهام نذار...

    طاقت نمیاره وجلوی پام زانومیزنه:آرام من زجرم نده بزاربی دغدغه برم..

    سرموپایین میندازم:توقول دادی توکسی نبودی که زیرقولت بزنی چراتنهام میذاری؟

    دستشوزیرچونم میزاره وصورتموبالامیرهـ دقیق به چشمام نگاه یکنهـ....

    ـ شایددیگه نبینمت ولی دوست دارمـ هردقیقه توزندگیم بدون برام هستی

    تکرارخاطره ای قلبموبهت دادم چون توبرای من خاصی...

    چشامومیبوسه هق هقم بالامیره:نه طوفان

    چشاشوروهم فشارمیده:خدافظ

    سوارماشینش میشه وچرخ لاستیکش نشون ازرفتنش میدهـ...
    


    دستم وروقلبم میذارم نفسم به سختی بالامیادچشام تارمیبینه ونگام روگردنبندی که بهم داده می افته:آرامش هیاهو

    ***************

    به نقطه نامفهومی خیره میشم هیچی جزعکس طوفان ونمیبینمـ...

    اشکام بی وقفه میریزه...

    فریال کنارم میشینه:آرام چراساکتی؟

    سرمومحکم به تیکه گاه مبل میزنم وبه چشای فریال نگاه میکنمـ...

    قطره اشکش داغموتازه میکنه بغلم میکنه:آروم باش دختر...

    هق هقم توکل عمارت میپیچه مهیار باغصه نگام میکنه .....

    تموم وجودم خردشده گریه زیادبرام خوب نیست قلبم مشکل پیداکرده

    نامردبدرفتنش نیست ببینه که تایادش می افتم دچارحمله قلبی میشم واگه کسی نباشه ازدست میرمـ....

    نفسام تیکه تیکه میشه فادیابالیوان آبی میادقرص میخورم وتپش قلبم درست میشه ولی آیاگرفتگیش شکستش درست میشه؟

    فادیا ـ آرام؟

    ساکت نگاش میکنم واون بادستاش صورتم وقاب میگیره:بس کن

    چشمه اشکم میجوشه مهیار جلوی پام زانومیزنهـ...

    دستامومیگیره که دستشوپس میزنم وباتعجب بهم نگاه میکنهـ.....

    ازاون فضابیرون میام به سمت اتاق طوفان میرمـ...

    دراتاقشوکه بازمیکنم بوی عطرش بینی رونوازش میکنه واشکام روصورتم میریزه....

    کمدلباساشوبازمیکنم دنبال اون لباسی که بهش دادم میگردم...

    ولی پیداش نمیکنم یکی ازلباساشوبه آغوش میکشمـ..

    اشکام پهنای صورتمودربَرمیگیره نگام به گیتارش می افتهـ....

    باهمین آهنگ خوندصداش توگوشم زنگ میخوره:

    توروبه خدابعدمن مواظب خودت باشـ....

    گریه نکن آروم بگیربه فکرزندگیت باشـ....

    روصندلی توتراس میشینمـ.... داشتم خفه میشدمـ....هنوزتوباورم نرفته که اون

    نامردرفتـ...حتی بدون توضیحی چیزی!

    دلت نگیره مهربون عاشقتم اینوبدونـ....

    دلم گرفته میدونی ازهم جداکردنمونـ...

    بادست مشت شدم رومیزمیزنمـ....

    دستاموازدوطرف بازمیکنم وفریادمیزنم:چــــــــــــــــراتـــــنـــــهــــام گـــذاشـــتـــــی؟

    همش روزآخرجلوی چشام رژه میرهـ.... اشکاشومیبینمـ....

    خدافظیش گردنبندی که جزئی ازوجودم شدهـ....

    دستم وروقلبم میذارم وعمیق نفس میکشم:آخه چه جوری بااین قلب مواظب خودم باشمـ....

    دستی روشونم میشینه وصدای فریال توگوشم میپیچه:آرام نمیخوای باهام حرف بزنی...

    نگاش میکنم:فریال من داغونم....

    دستامومیگیره:میفهممت میدونم داغونی...

    بازاشکم سرازیرمیشه تواین چندروزکه نبوده ضعیف شدم هیچ پشتیبانی ندارمـ..

    من ـ فریال رفت بدون اینکه بگه چشه بدون این که بفهمه من تنهامیمونمـ...
    

    دستی روچشام میکشه:دخترخودتوعذاب نده...

    فقط نگاش میکنم حرفی برای گفتن ندارم داغون شدن من به کسی ربط نداره فقط خودشه که میدونه چه بلایی سرم اورده....

    **************

    دستاموتوهم قلاب میکنم وبه دوتازوج میگم:خوب شماتصمیم گرفتیدچندم این ماه عروسیتونوبرگزارکنید؟

    پسرمیگه:شماچه روزی ازماه رومیتونیدبه مااختصاص بدید؟

    خیلی خشک ورسمی میگم:امروز23مرداده هفته بعدروزامون خالیه توهفته بعدیه روزش روانتخاب کنیدوباماهماهنگ کنید...

    دخترمیگه:هفته دیگه پنج شنبش روبه مااختصاص بدیدودرضمن کارت عروسی چی؟

    من ـ تالارهلیاخودش کارت عروسی مخصوص داره اگه خوشتون اومدانتخاب کنید...

    هردومی ایستن بادختردست میدم:مبارک باشه به سلامت...

    هردوازدفترخارج میشن ....

    لپتابمومیبندم توجاش میذارم وبیرون میامـ...

    من ـ صابری من میرم هراتفاقی افتادخبرم کنـ...

    صابری می ایسته:چشم خانومـ...

    ازتالاربیرون میام سوارماشینم میشم توهمون عمارت زندگی میکنمـ....

    کارخونه ی طوفان رومهیار اداره میکنه کافی شاپ هم به دست کیان میچرخه فادیاهم توهمه کاراکمکم میکنه فریال هم بیشترمواقع کنارمه....

    کارخونه باباموفروختم وپولشواهداکردمـ...

    خودم تالارواداره میکنم دوست دارم سرم شلوغ باشهـ......

    به خاطرهمین یه کلاس پیانوبرگزارکردم وتعدادزیادی شاگرددارم...

    کمترحرف میزنم همه فهمیدن طوفان نیستشـ رفتهـ...

    هیچکس هیچی نمیدونهـ....هیچ نشونی ندارهـ....

    ازخونه فقط به خاطرهتل ودرس دادن به شاگردام بیرون میامـ....

    بوقی میزنم ودربازمیشه ازماشین پیاده میشم نگام به مهیار که جلوی دربافادیاایستاده می افته ومیگم:سلام...
    

    مهیار لبخندمیزنه:سلام خانوم خانوماخوبی؟

    سری تکون میدم فادیابغلم میکنه:سلام خانوم بی وفا...

    نگاش میکنم:من بی وفانیستم فقط سرم شلوغ بوده

    مهیار دستش روشونم میشینه که میگم:میشه دستتوبرداری؟

    نگام میکنه:چراتوتازگیابدت میادمن بهت دست میزنم...

    اخمی میکنم وواردپذیرایی میشم مانتوم وازتنم درمیارم دیگه متنفربودم ازاینکه آزادباشم همیشه تونیک تازانووباشال سرم بود..

    فادیاـ آرام؟

    نگاش میکنم:بله؟

    کنارم میشینه:خوبی؟

    من ـ چطور؟

    مهیار روبروم میشینه:الان تقریبادوماهه که ازنبودطوفان گذشته چراتواینقدرپکری ناراحتیدماروهم ناراحت میکنه...

    من ـ مگه من مجبورتون کردم که ناراحت باشید؟

    فادیاپوفی میکنه:آرام بهت میگم بیاپیش خودمون زندگی کن میگی نه حداقل یه سفربروتاازاین حالو هوادربیای...

    اخم میکنم:فادیاجان من خودم بدوخوبموتشخیص میدم اگه تومهیارناراحتیددیگه به دیدنم نیایدنه وقت ونه حوصله اضافی داریدنه چیزدیگه اید...

    فادیادستم رومیگیره:آرام من به خاطرخودت میگم...

    پوزخندمیزنم:همون جورکه طوفان میگفت به خاطرخودت دارم میرم آره؟

    بغضم روقورت میدم مهیار نفسی سنگین میکشه:آرام اذیت نکن ...

    من ـ میشه اینقدرحرف نزنی....

    چشاش گردمیشه احساس میکنم ازش متنفرم یعنی ازتموم مردای اطرافم متنفرم

    فادیاـ توچته؟

    من ـ هیچی

    باناراحتی می ایسته وکیفشوبرمیداره:مهیار پاشوبریم...

    مهیار می ایسته:آرام اینقدرتوحصارتنهایی فرونرو...

    من ـ ازنصیحتای کسی که چندسال ازخودم بزرگتربدم میاد....
    


    فادیابدون خدافظی میره ومن متوجه میشم که ازدستم ناراحته ولی دوری روترجیح میدم...

    دربسته میشه چشامومیبندم بازم همون آهنگ:

    اصلاًفراموشم کن وفکرکن منونداشتیـ...

    اینجوری خیلی بهتره بگومنونخواستیـ.....

    بروبگوتنهایی وخیلی زیاددوسش داریـ.....

    تواگه تنهابمونی باکسی کاری نداریـ.....

    دستاموروگوشم میذارم ودادمیزنم:طـــــــــــــــــــوفــــــــــــــــان کـــــجــــــایـــــی؟

    مهتاب به سمتم میدوئه:آرام خوبی؟

    دندوناموروهم فشارمیدم:خوبم برو

    بانگرانی نگام میکنه بایدطوفان باشه تانگرانم باشه ولی نیست خداداره چه بلایی سرم میاد؟

    مهتاب میره پله هاروبالامیرم جلوی دراتاق طوفان ایستی میکنم وبه آرم ممنوعی که روش زدم چشم میدوزم....

    بی مقدمه وارداتاقش میشم بازم عطرش تموم وجودموپرمیکنه ولی چه فایده یه روزم این عطرتموم میشه....

    من خودشومیخوام که نیست لامصب کجایی؟

    نگام به تراس می اُفته ویادروزی می اُفتم که خواست روبروش بشینمـ.... لبخندنیم بندی رولبم نقش می بنده ودستی روتختش میکشمـ...

    اشکم سرازیرمیشه میدونم ازلحاظ روحی برابرصفرشدمـ..

    هیچ هیجانی برای زدن پیانوندارم نقاشی نمیکشم گهگاهی برگه خط خطی میکنم وآخرش سرازاسم طراحی شده طوفان درمیارم واشکم برگروخیس میکنهـ....

    روصندلی میشینم مدادودستم میگیرم نقش چشمای طوفان جلوی چشمم ظاهرمیشهـ...

    چشمایی که غوغاوهیاهو توش میزدبینی متناسب باصورت شیش تیغش ولبهایی که باگریه آخرین بارپیشونیموبوسید...

    قطره اشکم تموم برگروخیس میکنه سررومیزمیذارم وچشامومیبندم..

    به آرامش نیازدارم ولی کوکجاست؟
    
    منی که بعدسپهرحتی فکرنمیکردم فراموشش کنم عاشق کسی شدم

    که الان نبودش داره تیکه ای ازوجودمومیسوزونه...

    ****************

    عصبی میگم:فریال بس کن نمیخوام پیش روانپزشک برم مگه من دیوونه ام؟

    روبروم می ایسته:آرام اعصابموخردنکن نذارتوآموزشگاه دادوبیدادراه بندازم

    روصندلی می شینم:دادوبیدادراه بندازببینم...

    دستاشورومیزمیذاره:آرام چرانمیای؟

    منم دستامورومیزمیذارم:چون دلیلی برای رفتن ندارم....

    کلافه دستش وروسرش میذاره:وای آرام دیوونم کردی...

    پوزخندمیزنم:توبایدبه جای من پیش روان پزشک بری...

    تیزوعصبی نگام میکنه:آرام خیلی آدم مزخرفی شدی....

    میخندم خنده ای عصبی که کنترلش ازدستم درمیره:من نمیدونم شمادوتاخواهربرادرچراروسرمن خراب شدیدوهی منومیخواین پیش روان پزشک ببرید...

    فریال ـ چون خره نگرانتیم ناراحتیداذیتمون میکنه همش کزمیکنی یه گوشه که چی شه؟هان؟

    من ـ بازشروع نکناوگرنه همون حرفای قبلوبهت میزنم...

    فریال ـ آرام مثل آدم بیابریم...

    محکم رومیزمیزنم که تکونی میخوره ومن میگم:فریال این رفتارات بدترعذابم میده بس کن....

    شالشودرست میکنه وازدرکلاس میزنه بیرون...

    قرصم رومیخورم سرموبه صندلی تکیه میدم تقه ای به درمیخوره ونمیدونم کی واردش میشه...

    ازبوی عطرش تشخیص میدم که میلادِ...

    من ـ تواینجاچیکارمیکنی؟

    میلادـ تومگه منومیبینی؟

    من ـ نه خیرازبوی عطرت تشخیصت دادم

    میخنده:خوبی؟

    من ـ هی بدک نیستم
    

    ـ پاشوبریم بچه هامنتظرن

    من ـ به من چه که منتظرن

    میلادـ قرارنمیشه که همش راهت آموزشگاه وتالاروخونه باشه که...

    چشاموبازمیکنم:میلادمن اصلاًحوصله جینگول بازی ندارم لطفاًبرو...

    میلادـ توهم مسخرشودراوردی اون موقع که طوفان بودبه زورهم که شده بودطوفانوباخودت میوردی...

    الانم نیست که نیست به درک قرارنمیشه که تو،توخودت باشی...

    اخم میکنم:میلادیعنی چی که نیست که نیست دهنتوببندطوفان نَمُرده که تواینجوری درموردش حرف میزنیااااامن بهت اجازه نمیدم...

    نفسی عمیق می کشه:ببخشیدعصبی شدم یه حرفی زدم آرام من وبچه هاهم خیلی ناراحتیم که طوفان نیست...

    ولی توهم نیمه ی دیگه طوفانی چرامیخوای خودتونابودکنی؟

    من ـ من خودم رونابودنمیکنم پس لطف کن به فکرمنم نباش...

    دستم وروقلبم میذارم:میلادبرو

    نگاهم میکنه:آرام منوببخش

    دستم روبالامیارم:فقط برو

    دستش رودستگیره میشینه:خدافظ

    سری تکون میدم واون میره درکشون میکنم که بخوان کمکم کننـ...

    ولی من نمیخوام کنارم باشن تنهایی روترجیح میدمـ...

    نمیخوام الان باشن بعدقیب بشن....

    سوارماشین میشم وبه سمت خونه حرکت میکنم...

    خودبه خودسمت کافی شاپ کشیده میشم ....

    به کافی شاپ نگاه میکنم کافه آرامشـ....

    میخندم چه قدردلم بیش ازاندازه تنگه براش جوری که نمیتونم به زبونم بیارم

    دروبازمیکنم نگاه کیان به من می افته وبرام دستی تکون میده که سلامی زیرلبی میکنم وبه سمت بالامیرم...

    بازم قلبای اکلیلی چشاموسمتشون میچرخونه همون میزوصندلی..

    بااین تفاوت که من هستم واون نیستـ....

    پایین شلوغتره بالابیشتربرای تولدی چیزی رِزِرومیکنن ....

    روصندلی میشینم روهمین میزکیک تولدم بود...

    همین جابودکه اعتراف کردم همین جابودکه منم معنی عشقوفهمیدم....

    باصدای کیان سرموبالامیارم...

    کیان ـ سلام چه عجب!خوبی؟

    من ـ سلام ممنونم بهترم توخوبی؟

    روبروم میشینه:من که عالیمـ....

    یادعشق فریال نسبت به کیان می افتم وهنوزکیان بافریال خوبه ولی نمیشه فهمیددوسش داره دستاموتوهم قلاب میکنم:چه خبرا؟

    کیان ـ سلامتی

    من ـ اوضاع چه جوره؟

    کیان ـ همه چی خوبه آرام نمیدونی چه دخترای خوشگلی اینجامیان ....

    اخمی میکنم:حواستوجمع کن اون اول که کافی شاپوبهت سپردم گفتم چشم چرونی ممنوع وگرنه یه شخص متعهل میوردم...

    میخنده:شوخی کردم توچه خبرافریال خوبه؟

    من ـ مگه ازش خبرنداری؟

    شونه ای بالامیندازه:نمیذاره ببینمش میگه دوست نداره باهام دوست باشه ..

    من ـ چرا؟

    ـ نمیدونم والابه خدادیوونه شدم الان دقیقاًسه هفتس که نه دیدمش نه صداشوشنیدمـ.....

    من ـ فکرنمیکنم فریال برات مهم باشه دخترفَتوفراوون اطرافتهـ....

    ـ آره هست ولی فریال بیشترازهمه توچشممهـ...

    من ـ توچشمته چون همش کمکت کرده این چه دوستی یه که اون نقش معشوقتوبازی کنه هان؟کیان فریال بازیچت نیستـ....

    ـ میدونم درحقش بدکردم نبایدواردمسائل خودم میکردمشـ....

    من ـ الان چته؟

    نگام میکنه:من الان به توبگم چمه؟

    من ـ کسی دیگه ای کنارم هست؟

    میخنده:نع

    قِری به گردنم میدم:پس بگومیدونم یه چی شدهـ....

    ـ میشه بهش بگی امروزبیادکافی شاپ؟

    من ـ نه

    ـچراآخه؟

    ـ چون منم امرزوباهاش دعواکردم ومطمئنم جوابم تلفنمونمیدهـ...

    ـ تونمیشناسیش نمیدونی فریال چندبارمنوبخشیده توکه دیگه جای خودت داری

    من ـ تاحالاازش پرسیدی که چرادلش نمیادوزودمی بخشدت؟

    ـ نه

    ـ منم کمکی نمیکنم بااینکه میدونم تودلت چه خبره ولی ازبس جلوی فریال یه جوردیگه بودی اونم شایدنتونه قبولت کنهـ....

    ـ آرام به خداتویه اینبارو یاری کن قول میدم حرف دلموبزنمـ...

    من ـ ازکجابدونم راست میگی؟

    کیان ـ ازاون جایی که دارم برای دیدنش بال بال میزنمـ...

    من ـ چه ربطی دارهـ...

    کلافه میگه:میخوای چی اززبونم بشنوی اینکه عاشقشم اینکه خیلی خربودم کنارم بوده وندیدمش چی بگم؟ آره آرام من فریال روجای دوست نمیخوام جای عشق ووجودم میخوامشـ...

    لبخندتلخی رولبم نقش میبنده گوشیمودرمیارم وبه فریال زنگ میزنمـ...

    بابوق چهارم بالاخره نازکش خانوم جواب میده:بله بفرمایید

    من ـ بله بلاگمشوبیاکافهـ...

    بعدگوشیرودرکمال احترام قطع میکنم کیان میخنده:قربونت اینجوری که توگفتی نمیاد..

    من ـ شرط چندکه میاد؟

    کیان ـ شایدم اومد

    من ـ جازدی؟

    کیان ـ آره

    دست به سینه به صندلی تکیه میدم:بدویه چی بیاربخورمـ....

    می ایسته:دستت طلا ممنونمـ...

    من ـ خواهش میکنم حالایه چی بیارزودبخورم تاقبل فریال برمـ...
    


    چشمی میگه ومیره میخندم احساس میکنم خیلی خوشحالم ازاینکه کیان هم فریالودوست داشته ومیخواداعتراف کنه ونمیتونم حال فریالودرک کنم وقتی کیان اعتراف میکنهـ...

    ****************

    روزام داره پشت سرهم بدون توقف میگذرهـ....

    مثل الان که درست یک ساله ازنبودطوفان میگذره ومن داغون ترنشدم هیچ تنهاترشدمـ.....

    فریال وکیان عروسی کردن هانیه ومیلادم همین جور...

    مهیار وفادیا مسافرت خارج ازکشور رفتن همه چی خوبه....

    البته بافاکتورگیری ازنبودطوفان اینومیگم وگرنه کل زندگیم تونبودش داره سپری میشهـ....

    امروزدقیقاًروزتولدطوفانه تموم حیاط روشمع های سفیدگذاشتمـ...

    احساس آرامش روالان دارم حس میکنمـ....

    هواتاریکه ولی نورماه وستاره هاروزمین وآرامش آب آدمومجذوم میکنهـ....

    لب استخرمیشینم دستم ومیون آب میبرمـ...

    نمیتونم عمارت روتحمل کنم هرتیکش عذابم میده کلبه خودم منویادرفتنش

    میندازه اتاقش منویادخودش میندازه عکسامون قلبم رودردمیارهـ....

    نمیتونم نبودشوتحمل کنم به یه جانیازدارم که هیچی ازوجودش نباشهـ...

    تصمیم گرفتم امشب ازعمارت برم ....

    واردکلبه میشم وکولموبرمیدارم یه چندتاخروپرتم مثل بوموقلمویه سری چیزایدکه هم توماشین میذارم...

    جلوی شمع اولی می ایستم وفوتش میکنم وبه جای طوفان خودم آرزومیکنم که برگرده که حتی شده فقط برای لحظه ای آغوششوحس کنمـ...

    حتی اگه منونخوادحتی اگه باکسی دیگه ای باشه قلبم به دردمیاد..

    روکاغذمینویسم:سلام به همگی تواین یک سالوچندماه میدونم خیلی اذیتتون کردم تموم داراییموبهتون میسپرمـ....

    بعدرفتنم نمیخوام مهتاب وبقیه ازعمارت اخراج بشن اونانورچشمه مننـ...

    یکی ازوسایل عمارت نمیخوام آسیبی ببنن وازشون کم بشهـ...

    مهیار وفادیاعزیزحواستون به تالاروکافه وعمارت باشه من به شمادوتامیسپارمشون ....

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
درباره ما
دانلود جدیدترین و بهترین رمان های عاشقانه ، اجتماعی ، ترسناک و ... برای تمام گوشی های موبایل و حتی ارائه آنها به صورت پی دی اف برای کامپیوتر
حمایت از ما
برای حمایت از رمان فا کد بنر های زیر را در وبلاگ خود قرار دهید

رمان فا ، بهترین سایت رمان فارسی

وبلاگ-کد لوگو و بنر

رمان فا ، بهترین سایت رمان فارسی

وبلاگ-کد لوگو و بنر
تبادل لینک با ما
http://rozup.ir/view/1741003/WWW.BEST-LINKS.IR_.gif http://rozup.ir/view/1741004/link.soltanweb.gif
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • رویایی دوباره
 • خرید اینترنتی
 • شعرانه
 • تبادل لینک با کلیه وبلاگ ها: در صورتی که برای تبادل لینک تمایل دارید از بخش نظرات اطلاع رسانی کنید.
  آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1605
 • کل نظرات : 914
 • افراد آنلاین : 10
 • تعداد اعضا : 454
 • آی پی امروز : 232
 • آی پی دیروز : 1013
 • بازدید امروز : 691
 • باردید دیروز : 3,885
 • گوگل امروز : 157
 • گوگل دیروز : 823
 • بازدید هفته : 8,633
 • بازدید ماه : 96,156
 • بازدید سال : 389,883
 • بازدید کلی : 12,254,972